Dynamic HILI คืออะไร ?
“Dynamic HILI” การรวมทุกข้อมูลไว้เป็นหนึ่งเดียว…ให้โลจิสติกส์เป็นเรื่องง่ายๆ ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลโลจิสติกส์จากทุกแหล่งของบริษัท ให้อยู่บนระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ เช่น ข้อมูลด้านการขนส่ง ข้อมูลด้านการบริหารงานคลังสินค้า เป็นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน หลายสาขา หลายบริษัท หรือแม้แต่จากหลายประเทศ
GET YOUR MORE BENEFITS
Consultant Team
แบ่งปันประสบการณ์ความรู้

เพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางในการทำงานให้ดีขึ้น สะดวกสบาย รวดเร็ว ด้วยประสบการณ์และคำแนะนำจากทีมงานที่ปรึกษา
Can Interface
เชื่อมต่อระบบอื่นได้

เพื่อสื่อสารข้อมูลครอบคลุมทุกส่วนงาน สามารถเชื่อมต่อระบบอื่นๆได้ เช่น ระบบ ERP หรือระบบบัญชี ฯลฯ
Smart Devices
หลากหลายทุกการใช้งาน

เราเข้าใจการใช้งานของผู้ใช้แต่ละระดับเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เช่น Barcode, Scanner, Handheld, Tablet ฯลฯ
Only Basic IT
ใช้งานง่ายและสนุก

ลืมความยุ่งยากการใช้งานระบบ ที่ซับซ้อน คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านไอทีก็สามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายและสนุก
E-Documents
ระบบงานเอกสารออนไลน์

ระบบที่ช่วยประหยัดกระดาษ สื่อสารเร็ว เชื่อมต่อกับระบบอีเมลล์ใช้ติดตามเอกสารภายในองค์กรได้ ประหยัดเวลา เข้าถึงลูกค้าได้ก่อนใคร
Turnkeys Solutions

เชี่ยวชาญครบวงจร


ไว้วางใจครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานด้วยผู้เชี่ยวชาญครบวงจรและพร้อมให้คำปรึกษา (Software, Hardware, Network)